وادار تیرکی (وال پست تیرکی) چیست؟

یکی از دسته های وال پست ها که بایستی در ساختمان نصب و اجرا گردد وادار تیرکی (وال پست تیرکی) است .

وادار میانی (وال پست ستونی) اجباری است؟

در صورتی که ارتفاع دیوار از سه و نیم متر بیشتر شود استفاده از یک وادار تیرکی الزامی است

وادار میانی (وال پست ستونی) چگونه نصب میگردد؟

وادار تیرکی (وال پست تیرکی) در صورتی که وادار میانی (وال پست ستونی ) داشته باشیم به ان متصل میگردد. در غیر این صورت به وادار کناری (وال پست کناری) متصل میگردد