وادار میانی

وادار میانی (وال پست ستونی) چیست؟

یکی از دسته های وال پست ها که بایستی در ساختمان نصب و اجرا گردد وادار میانی (وال پست ستونی) است .

وادار میانی (وال پست ستونی) اجباری است؟

در صورتی دیوار شرایط زیر را داشته باشد استفاده از وال پست ستونی اجباری است:

  • در صورتی که طول دیوار کمتر از چهار متر باشد نیازی به وال پست میانی(وال پست ستونی) نیست
  • در صورتی که طول دیوار بین چهار تا پنج متر باشد و فاقد پنجره (ساب فریم)  یک عدد وال پست میانی(وال پست ستونی)
  • در صورتی که طول دیوار بین پنج تا هفت متر باشد و فاقد پنجره (ساب فریم)  دو عدد وال پست میانی(وال پست ستونی)
  • در صورتی که طول دیوار بین هفت تا نه متر باشد و فاقد پنجره (ساب فریم)  سه عدد وال پست میانی(وال پست ستونی)

عملکرد وال پست در دیوار چیست ؟

دو سر این اجزای قائمباید به گونه ای مناسب در کف و سقف مهار گردند. برای این کار می توان قبل از بتن ریزی داخل قالب ها پلیت انتظار پیش بینی نمود  و پس از بتن ریزی از این پلیت ها برای جوشکاری از آن ها استفاده کرد و یا می توان با انکر بولت اقدام به جایگذاری پلیت در تیرها و ستون ها نموده و والپست های میانی را نصب نمود

لبه قائم تیغه ها دیوار ها نباید آزاد گذاشته شود . این لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن، یا یکی از اجزای سازه یا ستونکی که به همین منظور از فولاد، بتن آرمه یا چوب تعبیه می شود، با اتصال کافی داشته باشد.

وادار میانی (وال پست ستونی) چگونه نصب میگردد؟

دو قطعه نبشی در پایین  وادار میانی (وال پست ستونی)  به تیر رول بولت میگردد و در قسمت بالا نیز وادار میانی در دل یکی از وادار سقفی (وال پست سقفی) قرار میگرد . در هیچ یک از طرفین نباید وادار میانی(وال پست ستونی ) جوش داده شود و باید دارای حرکت باشد