بر اساس پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، در دیوارهای یکسرآزاد که از وادار انتهایی استفاده می‌شود، وادارهای عمودیِ دو انتهای دیوار بایستی در هر دوجهت (داخل و خارج از صفحه دیوار) مقید شود. به این اتصال که باعث مقید نمودن وادار در هر دوجهت می‌شود، اتصال تلسکوپی می‌گوییم.
درصورت مقید کردن هر دو طرف وادار انتهایی (هم سمت دیوار و هم سمت آزاد)، در اتصال تلسکوپی نیز همانند اتصال دیوار به کنار ستون، بایستی فاصله‌ای را بین دیوار و وادار عمودی تعبیه کنیم (فاصله‌ای به اندازه یک صدم ارتفاع دیوار). این فاصله با مصالح تراکم‌پذیر ضد رطوبت پُر می‌شوند.