اتصال تلسکوپی چیست؟

بر اساس پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، در دیوارهای یکسرآزاد که از وادار انتهایی استفاده می‌شود، وادارهای عمودیِ دو انتهای دیوار بایستی در هر دوجهت (داخل و خارج از صفحه دیوار) مقید شود. به این اتصال که باعث مقید نمودن وادار Read More